Skip to main content

Gebruiksvoorwaarden

Teva Pharmaceuticals Industries Ltd. te 5 Basel Street, Petach Tikva 49131, Israël (“Teva”) onderhoudt deze website (de “Website”) voor uw persoonlijke informatie, opleiding en communicatie. Hoewel u de Website vrij kunt gebruiken, dient u zich er hierbij van bewust te zijn dat uw toegang tot en gebruik van de Website onderworpen is aan de volgende algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) en aan alle toepasselijke wetgeving.

1. Aanvaarding van deze Voorwaarden

Door u toegang tot de Website te verschaffen, aanvaardt u deze Voorwaarden zonder beperking of voorbehoud. U erkent dat eventuele andere overeenkomsten tussen u en Teva met betrekking tot de Website door deze Voorwaarden worden vervangen, voor zover zij in strijd zijn met deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, mag u deze Website niet gebruiken.

Teva kan deze voorwaarden te allen tijde herzien door deze publicatie bij te werken. U bent gebonden aan deze herzieningen en dient daarom regelmatig deze pagina te bezoeken om de geldende voorwaarden waaraan u gebonden bent te herzien.

2. Intellectuele eigendomsrechten

Teva zal haar intellectuele eigendomsrechten proactief uitoefenen voor zover de wet dit toelaat, met inbegrip van het instellen van strafrechtelijke vervolging.

Alle intellectuele eigendommen, waaronder handelsmerken, handelsnamen, logo’s, dienstmerken, patenten, auteursrechten of handelsgeheimen die op de Website worden weergegeven (gezamenlijk het “IP”), waaronder de namen Teva en Copaxone, zijn geregistreerde en niet-geregistreerde intellectuele eigendomsrechten van Teva en anderen. Niets op de Website mag worden opgevat als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van gelijk welke licentie of recht om IP te gebruiken zonder de schriftelijke toestemming van Teva of een dergelijke derde partij die eigenaar kan zijn van het IP.

U dient ervan uit te gaan dat alles wat u op de Website ziet of leest aan auteursrecht is onderworpen en niet mag worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van Teva, behalve wanneer deze toestemming door deze Voorwaarden of door de tekst op de Site wordt verleend. Afbeeldingen van personen of plaatsen op de Website zijn eigendom van, of worden gebruikt met toestemming door, Teva. Gebruikmaking van deze afbeeldingen door u, of door anderen die daartoe door u zijn gemachtigd, is niet toegestaan, tenzij daartoe uitdrukkelijk toestemming wordt verleend in deze Voorwaarden of elders op de Website. Elk ongeoorloofd gebruik van de afbeeldingen kan een schending zijn van auteursrechten, handelsmerkrechten, de privacy- en publiciteitswetgeving en communicatievoorschriften en -statuten.

U mag materiaal dat op de Website wordt vertoond uitsluitend downloaden voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik, mits u ook alle mededelingen over auteurs- en andere eigendomsrechten die dergelijk materiaal bevat, of die op de Website worden beschreven, daarbij in stand houdt. Het is echter niet toegestaan om inhoud van de Website, met inbegrip van de tekst, afbeeldingen, audio- en videofragmenten, voor publicitaire of commerciële doeleinden te distribueren, wijzigen, verzenden, hergebruiken, elders te plaatsen, kopiëren, publiceren, licentiëren of anderszins te gebruiken.

3. Gebruik van de Website

Het is u ten strengste verboden om inhoud van de Website te gebruiken of er links naar te maken, behalve voor zover voorzien in deze Voorwaarden.

Teva heeft niet alle aan de Website gelinkte websites gecontroleerd, en is niet aansprakelijk voor de inhoud van pagina’s buiten deze Website of van andere aan de Website gelinkte websites. Als u doorklikt naar andere pagina’s buiten deze Website of naar andere websites, doet u dat op eigen risico.

Alle communicaties of ander materiaal die u per elektronische post of anderszins naar de Website verzendt, met inbegrip van gegevens, vragen, commentaar, suggesties en dergelijke, worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten, en worden als zodanig behandeld. Alles wat u verzendt of plaatst, kan door Teva of haar filialen worden gebruikt voor welk doel dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot, reproductie, openbaarmaking, overdracht, publicatie, uitzending en publicatie. Bovendien staat het Teva vrij om gebruik te maken van ideeën, concepten, knowhow of technieken die deel uitmaken van communicaties die u naar de Website stuurt, voor ongeacht welk doel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het ontwikkelen, fabriceren, promoten en verkopen van producten met gebruikmaking van de ideeën, concepten, knowhow of technieken.

Deze Website kan informatie bevatten over wereldwijde producten en diensten die niet overal verkrijgbaar zijn. Een verwijzing naar een product of dienst op deze Website impliceert niet dat een dergelijk product of dienst in uw land beschikbaar is of zal zijn. De producten waarnaar op deze Website wordt verwezen, kunnen onderworpen zijn aan verschillende wettelijke vereisten, afhankelijk van het land van gebruik. Daarom kunnen bezoekers worden geïnformeerd dat bepaalde delen van deze Website alleen bedoeld zijn voor bepaalde soorten expertgebruikers of alleen voor publiek uit bepaalde landen. Niets op deze Website mag worden geïnterpreteerd als promotie of reclame voor producten of het gebruik van producten die niet toegelaten zijn door de wet- en regelgeving van het land waar u verblijft.

4. Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid

Hoewel Teva zich naar alle redelijkheid zal inspannen om eventuele onjuistheden of weglatingen zo snel mogelijk te corrigeren zodra ons hierop gewezen wordt, kunnen wij niet garanderen dat de Website ononderbroken en steeds volledig operationeel zal zijn, noch dat de informatie op de Website vrij zal zijn van onjuistheden of weglatingen. De toegang tot deze Website en de inhoud ervan kunnen tijdelijk en zonder kennisgeving worden opgeschort in het geval van een systeemfout, noodzakelijk onderhoud of herstelwerkzaamheden, of om redenen die buiten de controle van Teva liggen.

Hoewel Teva van tijd tot tijd discussies, chatgesprekken, berichten, transmissies, forums en dergelijke op de Website kan controleren en beoordelen, is Teva niet verplicht om dit te doen en aanvaardt zij daarom geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud op dergelijke locaties, noch voor enige fouten, laster, smaad, kwaadsprekerij, weglating, leugen, promotiemateriaal, onzedigheid, pornografisch materiaal, godslastering, gevaar, schending van de privacy of onnauwkeurigheid in enige informatie op dergelijke locaties op de Website. Het is verboden om enig onwettig, promotioneel, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, aanstootgevend, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal te plaatsen of te verzenden, noch enig materiaal dat zou kunnen beschouwd worden als, of aanzettend tot, misdadig gedrag, dat aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid, of anderszins in strijd zou zijn met de wetgeving. Teva zal volledig samenwerken met alle overheden en gerechtelijke instanties die Teva verzoeken of verplichten om de identiteit van personen die dergelijke materialen plaatsen, bekend te maken.

Teva onderhoudt deze Website als dienstverlening aan de internetgemeenschap. De Website is ontworpen om algemene informatie over Teva en haar producten te verstrekken. Deze pagina’s zijn niet bedoeld om investeringen of medisch advies te verstrekken, noch geven ze instructies over het juiste gebruik van producten die door Teva gemaakt of verkocht worden, of producten die momenteel worden ontwikkeld door Teva, haar filialen, verwante bedrijven of haar licentiegevers of joint venturepartners. Informatie op deze Website met betrekking tot producten die goedgekeurd zijn voor marketing, is volledig gekwalificeerd door de volledige voorschriftinformatie van dergelijke producten. Gebruikers van deze Website dienen zich ervan bewust te zijn dat producten in studies die in dit document worden beschreven niet veilig of doeltreffend zijn bevonden door een regelgevende instantie en niet goedgekeurd zijn voor enig gebruik buiten klinische onderzoeken.

Niets op deze Website vormt een uitnodiging om te investeren of te handelen in aandelen of American Depositary Receipts van Teva. In het bijzonder kunnen de werkelijke resultaten en ontwikkelingen wezenlijk afwijken van voorspellingen, meningen of verwachtingen uitgedrukt op deze Website, en de eerdere prestaties van de prijs van effecten mogen niet worden gebruikt als een leidraad voor hun toekomstige prestaties.

U gebruikt en doorzoekt de Website op uw eigen risico. Noch Teva, noch enige andere partijen die betrokken zijn bij het creëren, produceren, hosten of leveren van de Website is aansprakelijk voor gelijk welke rechtstreekse, incidentele, onrechtstreekse, strafrechtelijke of gevolgschade die voortvloeit uit uw toegang tot, of gebruik van de Website of de inhoud ervan. Zonder beperking van het voorgaande wordt de gehele inhoud van de Website u aangeboden “IN HUIDIGE STAAT”, ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-SCHENDING. Het is mogelijk dat het uitsluiten van impliciete garanties in sommige rechtsgebieden niet is toegestaan. In dat geval kan het zijn dat de bovenstaande uitsluitingen op u niet van toepassing zijn. Controleer uw plaatselijke wetgeving op beperkingen ten aanzien van het uitsluiten van impliciete garanties.

Teva aanvaardt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan uw computerapparatuur, of voor virussen die uw computerapparatuur of andere eigendommen kunnen infecteren als gevolg van uw toegang tot, gebruik van, of doorzoeken van de Website, of als gevolg van het downloaden van materiaal, gegevens, tekst, afbeeldingen, video- of audiofragmenten van de Website.

Niets in deze Voorwaarden sluit de aansprakelijkheid uit of begrenst de aansprakelijkheid van Teva voor de dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door haar nalatigheid of enige andere schade die niet kan worden beperkt of uitgesloten door de toepasselijke wetgeving.

5. Gegevensbescherming en privacy

Uw veiligheid en privacy zijn heel belangrijk voor ons. Lees Teva’s Privacybeleid of belangrijke informatie met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens op de Website en uw rechten in verband hiermee.

6. Algemeen

Als een van deze Voorwaarden onwettig, ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar zou worden bevonden op grond van de wet, dan zal ze in de mate en binnen de bevoegdheid waarin deze voorwaarde onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is, worden gescheiden en verwijderd uit deze Voorwaarden en de resterende voorwaarden zullen blijven voortbestaan, onverminderd van toepassing blijven en bindend en afdwingbaar blijven.

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Israël. Geschillen in verband met deze Voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Tel Aviv, Israël.

7. Algemeen

Neem contact met ons op als u vragen hebt over deze Voorwaarden.